Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

FR-NK is een handelsnaam behorende bij 4Human. 4Human staat voor de activiteiten en daar vallen onder de handelsnamen 4Human – 4Human Groep – FR-NK en Talking Stick Instituut.

  1. Beschikbaarstelling van het programma en dienstverlening door 4Human:

1.1. 4Human verleent hierbij aan cliënt het niet-exclusieve recht van gebruik van het (de) programma(‘s). Het eigendom van het auteursrecht van de 4Human programma’s en alle daarmede verband houdende materialen blijft aan 4Human voorbehouden.

1.2. Voor Train the Trainer programma’s is het cliënt toegestaan het 4Human programma te gebruiken voor de opleiding van personeel dat rechtstreeks voor haar werkzaam is binnen het aan ommezijde genoemde bedrijf of concern, zulks voor zover en alleen nadat cliënt 4Human schriftelijke opgave heeft gedaan van het aantal op te leiden personen. Cliënt is voor iedere op te leiden persoon aan 4Human bij vooruitbetaling een licentievergoeding verschuldigd, welke vergoeding zal worden vastgesteld overeenkomstig de alsdan geldende tarieven.

2. Verplichtingen van Cliënt

2.1. Het is cliënt niet toegestaan het 4Human programma, handboeken, remindercards of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te gedogen dat derden zulks doen.

2.2. Cliënt is verplicht voor het opleiden van haar personeel uitsluitend gebruik te maken van gekwalificeerde 4Human programma instructeurs.

3. Levering en ontvangst van materiaal

3.1. Levertijden als genoemd in de offerte of inschrijfformulier en/of daarmede verbandhoudende stukken zijn bindend.

3.2. 4Human heeft de grootste zorg besteed aan het trainingsmateriaal. Onvolkomenheden dienen terstond te worden gemeld door opdrachtgever of deelnemer aan 4Human. Er zal dan onmiddellijke correctie van het materiaal door 4Human plaatsvinden.

3.3. 4Human is niet aansprakelijk voor vertraging in aflevering als gevolg van overmacht. 4Human is niet aansprakelijk voor gevolgen, consequenties e.a. van trainingstrajecten.

3.4. Het auteursrecht van al het tot het programma behorende materiaal, met inbegrip van evt. aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen, behoort niet aan cliënt toe en zal ook nimmer op cliënt overgaan.

4. Auteursrecht

Het auteursrecht van al het tot het programma behorende materiaal, met inbegrip van evt. aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen, behoort niet aan cliënt toe en zal ook nimmer op cliënt overgaan.

5. Geheimhouding

De bij het aangaan van een overeenkomst verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door 4Human gevoerde cliëntenregistratie. 4Human verbindt zicht met deze registratie vertrouwelijk om te gaan.
Zowel Cliënt als  4Human zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen of in verband met hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle gegevens en informatie gelden als vertrouwelijk als dit door een partij aan de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de desbetreffende gegevens en informatie.

6. Consultancy werkzaamheden

4Human verbindt zich consultancy-diensten te zullen verlenen na ontvangst van een daartoe strekkende machtiging van cliënt, bevattende  een nauwkeurige opgave van de door 4Human te verlenen diensten. Het door cliënt aan 4Human voor deze diensten te betalen honorarium zal worden vastgesteld aan de hand van het op het tijdstip van ontvangst der machtiging geldende dagdeel en/of uurtarief. Door 4Human zal in geen geval enigerlei bedrijfsmatige of bestuurlijke verantwoordelijkheid voor cliënt worden aanvaard. Cliënt verklaart uitdrukkelijk dat op 4Human generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid rust ter zake van de handelingen van cliënt of diens onderneming of ten aanzien van enig onderdeel van diens werkzaamheden.

7. Inschrijfprocedure / verplichtingen bij open inschrijvingen cliënt

De inschrijving via internet of handtekening op het inschrijfformulier is bindend. Cliënt verplicht zich het programma af te nemen tegen de betalingvoorwaarden. Na inschrijving ontvangt de cliënt een factuur inzake het betreffende programma. Een uitnodiging volgt gelijktijd of later. Indien de cliënt wegens bepaalde redenen niet aanwezig kan zijn tijdens het programma is het hem / haar toegestaan een ander persoon dan hemzelf of haarzelf het betrokken programma te laten volgen. In sommige gevallen is plaatsing op een volgende sessie van het betrokken programma mogelijk. Dit laatste geschiedt in overleg met 4Human.

8. Betalingscondities

8.1. De vermelde prijzen zijn geldig gedurende drie maanden na aanbieding van het voorstel en / of offerte, echter onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijds optredende ingrijpende veranderingen in omstandigheden.

Bij open trainingen is cliënt verplicht het factuurbedrag te voldoen minstens drie weken voorafgaande aan de training. Restitutie van het deelnemersbedrag is niet mogelijk. Zie voorwaarden onder 6.

8.2. Het voorstel en/of de offerte vormen een onverbrekelijk geheel met het orderformulier. Wijzigingen in de uitvoering welke afwijken van het bepaalde in het voorstel en/of de offerte hebben wijzigingen in de prijsvaststelling tot gevolg. Omtrent zodanige prijswijzigingen zal voor de uitvoering van het programma met cliënt overleg worden gepleegd.

8.3. Tenzij anderszins tussen partijen overeengekomen, dienen de basisvergoeding alsmede de vergoedingen onder 1. bij vooruitbetaling aan 4Human te worden voldaan.

8.4. Wanneer de vooraf gestelde trainingsdata door de cliënt worden gewijzigd of komen te vervallen 6 weken voor het begin wordt er 50% van de vastgestelde prijs terugbetaald. Wanneer de vooraf gestelde data wijzigen of vervallen 6 weken en korter voor het begin worden er geen kosten terugbetaald.

Wanneer door 4Human het vooraf gestelde programmadata wijzigt of komt te vervallen door overmacht, wordt het trainingsbedrag aan cliënt gecrediteerd. Bijv. bij ziekte van de trainer / inleider en er geen invaller beschikbaar is; bij te weinig deelnemers bij open trainingen enz.

8.5. Alle verschotten, vervoerskosten, extra kosten buiten het afgesproken bedrag, overnachtingen e.d. zijn altijd voor rekening van cliënt, tenzij anders afgesproken.

8.6. Indien cliënt in gebreke blijft inzake betalingen, zijn vanaf de vervaldatum van de factuur,  alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke  incassokosten voor rekening van cliënt.

8.7. Alle vermelde bedragen/prijzen zijn  excl. BTW.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden onderworpen door een bevoegd rechter in Nederland.

                Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede 08118464


Logo’s